Účelem tohoto provozního řádu je seznámit zákazníky s provozem skladového hospodářství firmy a zabezpečit kvalitní obsluhu zákazníků bez zvýšených rizik vzniku úrazu nebo jiné mimořádné události.

Hutní materiál firmy Vykov s.r.o., U Smaltovny 755/2a v Českých Budějovicích je skladován ve třech sekcích:

 • Betonová hala – sklad ocelových profilů Jäkl, trubek, plechů, kulatin, úhelníků
 • Ocelová hala – sklad válcovaných profilů IPE, U, HEA, HEB, dělení materiálu
 • Venkovní plocha – sklad betonářské oceli a sítí do betonu Kari

Manipulace (nakládka a vykládka) s materiálem je prováděna pomocí mostových jeřábů v halách čelními a bočním vysokozdvižným vozíkem, venkovním skládkovým jeřábem MB 1645.

Zákazník nebo zástupce dodavatele je povinen dodržovat zásady bezpečnosti s ohledem na pohyb vozidel, osob a manipulačních prostředků. Před vstupem do prostoru skladu předloží zákazník své požadavky na koupi, vykládku nebo nakládku materiálu v kanceláři obchodního oddělení. Následně v doprovodu skladníka odebere vybraný materiál a s výdejkou materiálu se přesune na obchodní oddělení, kde mu budou vystaveny daňové doklady. Následně předloží skladníkovi doklad o úhradě a může s materiálem odjet.

Základní informace o materiálu, jeho cenách, provozní době a obchodních podmínkách zjistí zákazníci na webových stránkách firmy na adrese: www.vykov.com, komunikace je možná telefonicky, e-mailem nebo faxem viz. kontakty na webu firmy.

Při vykládce a nakládce jsou zúčastněné osoby povinny dodržovat veškerá bezpečnostní opatření, zejména:

 • Dodržovat rychlost pohybu vozidel maximálně 5 km/hod
 • Nepohybovat se v prostorách skladu samostatně, bez doprovodu skladníka
 • Při manipulaci s břemeny používat ochranné pomůcky (vhodná obuv, oděv, pracovní rukavice, ochranná přilba apod.)
 • V době, kdy je jeřáb v činnosti být v dostatečně bezpečné vzdálenosti od manipulovaného břemene
 • Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu vysokozdvižných vozíků a vozidel ostatních zákazníků
 • Dbát pokynů skladníků při nakládce a vykládce materiálu
 • Za uložení a upevnění materiálu na vozidle odpovídá řidič vozidla
 • Naložená vozidla musí být odstavena mimo dosah venkovního jeřábu a řádně zajištěna
 • Pokud se obsluha vozidla nebo zákazník nepodílí na nakládce a vykládce zboží, je tato povinna opustit kabinu vozidla a zdržovat se mimo dosah zdvihacích prostředků a břemen
 • Dbát protipožární ochrany a nepoužívat v prostorách skladu otevřený oheň
 • Cizím osobám není povoleno v prostorách skladu odebírat elektrickou energii, používat dovezené stroje, nástroje a zařízení, opravovat motorová vozidla
 • Řidiči a obsluhy vozidel musí dbát na to, aby nedošlo z vozidel k úniku PHM
 • Veškeré požadavky a připomínky, jakož i výjimky z tohoto provozního řádu je nutné řešit s vedením firmy.
 • Případné reklamace jsou řešeny v souladu se zákonem
 • Na odebraný materiál vystavujeme na základě požadavku zákazníka prohlášení o shodě. Pro potřeby znalosti chemického složení a statických hodnot konkrétní tavby materiálu vystavujeme inspekční certifikáty vydané výrobcem.